rent  sell  partner

(0030) 211 4056997

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Ποιους αφορά η ρύθμιση;
Πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη αξία του ακινήτου;
250.000 Ευρώ
Το ποσό αυτό αφορά ένα ή περισσότερα ακίνητα;
Είτε ένα ακίνητο είτε περισσότερα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ.
Πώς αποδεικνύεται η αξία του/των ακινήτων;
Από τις αξίες που αναγράφονται στα συμβόλαια ή τις συμβάσεις μίσθωσης.
Μπορεί το ακίνητο να ανήκει σε νομικό πρόσωπο;
Ναι, αρκεί οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου να ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτόν/ήν που θα ζητήσει την άδεια διαμονής.
Η αξία των 250.000 Ευρώ αφορά μόνον αγορά ακινήτου;
Όχι, προβλέπονται περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες: αγορά ακίνητης περιουσίας, ή χρονομεριστική μίσθωση τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας, ή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


Τι είδους θεώρηση εισόδου πρέπει να έχει όποιος θέλει να αγοράσει ακίνητη περιουσία και να ζητήσει άδεια διαμονής στην Ελλάδα;
Είτε θεώρηση Σένγκεν (τύπου C), είτε εθνική θεώρηση (τύπου D).
Ποιά είναι η διαφορά τους;
Θεώρηση Σένγκεν τύπου C: ο κάτοχός της μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες Σένγκεν έως 90 ημέρες ανά εξάμηνη περίοδο. Το διάστημα αυτό ξεκινά από την ημέρα της πρώτης εισόδου στον χώρο Σένγκεν. Εάν η θεώρηση είναι για μία είσοδο, τότε θα πρέπει να ζητήσει νέα θεώρηση εάν θελήσει να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα.

Εθνική θεώρηση για ιδιοκτήτες και επενδυτές ακινήτων τύπου D :έχει γίνει ειδική πρόβλεψη. Έχει διάρκεια κατά κανόνα έως 365 ημέρες. Ο κάτοχός της μπορεί να μείνει στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα και να ταξιδεύσει από και προς την Ελλάδα όσες φορές το επιθυμεί. Επί πλέον, μπορεί να ταξιδεύει στις άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν επί ένα τρίμηνο ανά εξάμηνο.
Είναι ίδιες οι προϋποθέσεις μεταξύ των δύο τύπων θεωρήσεων;
Όχι, διαφέρουν. Θεώρηση Σένγκεν τύπου C: ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις αίτησης για τουριστική θεώρηση. Εθνική θεώρηση για αγοραστές ακινήτων τύπου D: γίνεται διάκριση μεταξύ όσων ζητούν εθνική θεώρηση προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα είτε για να αγοράσουν ακίνητο, είτε έχουν ήδη αγοράσει ακίνητο και στην συνέχεια σκοπεύουν να ζητήσουν άδεια διαμονής. Μεταξύ των δύο τελευταίων περιπτώσεων, υπάρχει διαφορά ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στην ελληνική Προξενική Αρχή.
Ποια θεώρηση εισόδου είναι προτιμότερη;
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τα έξής: - για την αγορά ακινήτου δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος θεώρησης. - Εάν χρειάζεται μεγάλο διάστημα προκειμένου να ψάξει για ακίνητο ή μετά την αγορά του θέλει να διαμείνει συνεχόμενα στην Ελλάδα, τότε η εθνική θεώρηση τύπου D ενδείκνυται. - Εάν θεωρεί ότι αρκεί ένα τρίμηνο διαμονής ανά εξάμηνο, και θέλει να κάνει νέα αίτηση για το επόμενο ταξίδι στην Ελλάδα, τότε η τουριστική θεώρηση Σένγκεν μπορεί να επαρκεί. - Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για άδεια διαμονής θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από την λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, εξάλλου, να υποβάλει την αίτηση για άδεια διαμονής μέσω πληρεξουσίου ατόμου.

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Ποια είναι η διάρκεια της άδειας διαμονής;
5 έτη
Προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής;
Ναι, για άλλα πέντε χρόνια κάθε φορά, εφ’ όσον διατηρείται η σχέση του ενδιαφερομένου με την ακίνητη περιουσία Τι προβλέπεται για την οικογένεια του επενδυτή; Τα μέλη της οικογενείας του δικαιούνται, επίσης, ατομικής αδείας διαμονής. Θα πρέπει να καταθέσουν ατομικές αιτήσεις. Η δική τους άδεια δια-μονής ανανεώνεται ή / και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας.

Έχει δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα ο κάτοχος άδειας διαμονής;
Όχι. Μπορεί όμως να είναι μέτοχος, μέλος Δ.Σ. ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας.
Όποιος έχει άδεια διαμονής, μπορεί να συνυπολογίσει το χρονικό διάστημα της διαμονής του για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας;
Όχι
Είναι απαραίτητο όποιος κάνει αίτηση άδειας διαμονής να έχει προηγουμένως λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα;
Μόνο εφ’ όσον προέρχεται από χώρα οι πολίτες της οποία απαιτείται να έχουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην Ελλάδα.
Πού υποβάλλεται η αίτηση;
Στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διαμονής του, εάν η αρμοδιότητα δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Aν υποβληθεί στον Δήμο ή Κοινότητα, τότε τα έγγραφα πρέπει εντός 15 ημερών να έχουν αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Πρέπει να την καταθέσει αυτοπροσώπως;
Aν το επιθυμεί, η κατάθεση μπορεί να γίνει δια πληρεξουσίου.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ


Ποιους αφορά η ρύθμιση;
Πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για ποιές επενδύσεις πρόκειται;
Επενδύσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» μετά από απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Ν. 3894/2010—ΦΕΚ Α’ 204)
Ποιοι μπορούν να ζητήσουν άδεια διαμονής;
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης - έως 10 άτομα, για τα οποία η έκδοση άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της επένδυσης
Τι προβλέπεται για τις οικογένειές τους;
Tα μέλη της οικογενείας τους δικαιούνται, επίσης, άδειας διαμονής. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν βοηθητικό προσωπικό τους, εφ’ όσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η διάρκεια των αδειών αυτών λήγει με την λήξη της άδειας του ατόμου που τα συντηρεί κυρίως δικαιούχου.

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


Ποια είναι η διάρκεια της άδειας διαμονής;
Έως 10 έτη
Όποιος λαμβάνει άδεια διαμονής, μπορεί να συνυπολογίσει το χρονικό διάστημα της διαμονής του για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας;
Όχι
Πού υποβάλλεται η αίτηση;
Στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».
Πώς συνεχίζεται η διαδικασία;
H «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων, εντός προθεσμίας 5 ημερών, αποκλειστικά ως προς την σχέση των αιτούντων με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, διαβιβάζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων, εντός 5 ημερών, διαβιβάζει τον φάκελο στον Υπουργό Εσωτερικών, επισυνάπτοντας την σχετική απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και την εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».
Ποιος αποφασίζει για την έκδοση της άδειας διαμονής;
Ο Υπουργός Εσωτερικών με απόφασή του.
Τι πλεονεκτήματα έχει ο κάτοχος άδειας διαμονής στην Ελλάδα;
Μπορεί να διαμείνει συνεχόμενα στην Ελλάδα καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής
Μπορεί να ταξιδεύσει σε άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν χωρίς περιορισμούς.